Informasjon om Evner.no

Betingelser for bruk

Betingelser for bruk

Sist oppdatert: 28.08.2017

Vennligst les disse brukervilkårene for Evner.no ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet Evner.no.

Evner.no eies og drives av Evner AS (org.nr. 917 237 360) ("Tjenestetilbyder").

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene samt vilkårene oppgitt under Personvern. Dette gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på Evner.no forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som lærer eller elev.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på Hei(at)Evner.no.

Opprettelse av konto

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på Evner.no.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på Evner.no vil du gi visse opplysninger om deg selv (f.eks navn, adresse, telefonnummer, evner, ferdigheter etc.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder vil kunne bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Brukerinnhold

Vår tjeneste gjør at du kan skrive beskrivelse, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

Brukerinnhold som overføres til Tjenestetilbyder gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av Evner.no. Ved å overføre Brukerinnhold til Evner.no, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet.

Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi Tjenestetilbyder rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet på Evner.no eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold. Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

Rettigheter til Tjenestetilbyder

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på Evner.no.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Kostnad for bruk av tjenesten

Det er gratis å registrere seg og legge ut annonser. Tjenestetilbyder utbetaler 90% av timeprisen til underviseren.

Skatt og moms

Du kan motta opptil 6.000 kroner skattefritt fra hver elev du underviser, gitt at du underviser i elevens hjem eller fritidsbolig. Les mer om skatt og småjobber her.

Skatteetaten sier for øvrig:

Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten.

Om undervisningen din kan anses å være virksomhet, eller om det bare er en hobby, er en skjønnsmessig vurdering. I følge Skatteetaten, kan en aktivitet betraktes som en virksomhet dersom følgende vilkår er oppfylt. Aktiviteten:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

For mer info, se Skatteetatens artikkel om delingsøkonomi.

Merk forøvrig at omsetning og formidling av undervisning, både i offentlig og privat regi, er unntatt fra merverdiavgiftsplikten.

Skattbar inntekt:

Tjener du mer enn 6 000 kroner fra en student, må du oppgi hele det opptjente beløpet i selvangivelsen under post 2.1.5 Annen arbeidsinntekt.

Usikker?

Er du usikker på de skattemessige forholdene rundt leksehjelp-ytelsen din, anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten.

Det er ikke moms på verken undervisning eller formidling av undervisning.

Politiattest og godkjenning av undervisere med mindreårige elever

Dersom du er av myndig alder og skal undervise mindreårige er Tjenestetilbyder pliktig å innhente politiattest fra deg. Undervisere som har fremstilt politiattest med plettfri vandel for Tjenestetilbyder får et godkjentmerke på profilen sin. Gjør følgende for å søke politiattest:

1. Last ned og fyll ut bekreftelse på formål med politiattest her. Husk å fylle ut ditt navn, din fødselsdato, sted og dato. Hvis noen av disse mangler blir søknaden ikke godkjent fra politiet.

2. Klikk her og velg "Send søknad om politiattest elektronisk". Logg inn

3. Velg "Gå til søknadsskjema"

4. Under "Formål med attesten" velg Kategori "Skole og barnehage" og Formål "Leksehjelps- eller mentorordninger for mindreårige"

5. Under "Legg ved bekreftelse på formål", last opp dokumentet du lastet ned og fylte ut under pkt. 1 over

6. Klikk på "Send søknad"

Når du har mottatt politiattesten sender du den til hei(at)evner.no. Dersom politiattesten ikke har noen bemerkninger får du godkjentmerket på profilen din og kan starte undervisningen av mindreårige. Politiattesten makuleres umiddelbart etter verifisering.

Dette kan virke noe omstendelig, men sånn må det være for å sikre tryggheten til barna som skal undervises. Hele prosessen tar ikke mer enn maks to uker, høyst sannsynlig langt mindre.

Kontakt oss dersom du har noen spørsmål.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på Evner.no umiddelbart opphøre.

Grunner til oppsigelse av brukerkonto inkluderer, men er ikke begrenset til, avtaleinngåelse og/eller betaling utenom tjenesten. Dette gjelder uansett om det er første time eller senere timer det gjør avtale om. 

Begrensning av ansvar

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på Evner.no tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Evner.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Evner.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på Evner.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Stripe

Ved opprettelse av denne brukerkontoen godtar jeg også Stripe Connected Account Agreement.

Trygg betaling

Stripe Connect benyttes for å utføre betalingstransaksjoner og det kan benyttes Visa eller MasterCard for å betale. Underviser får overført pengene direkte til bankkonto i løpet av 1-3 virkedager. Stripe overholder næringens strengeste krav til sikkerhet og er sertifisert som en PCI Level 1 Service Provider. Tjenestetilbyder lagrer ikke kortinformasjon eller kontoinformasjon.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.