Ateisme som livsoppfattelse

Mål:

Opphevelse eller tillempning av religiøs tro/ overtro. Bestyrking av den materialistiske, naturvitenskapelige livsoppfattelse.

Metoder:

1) Bestemmelse av betingelser når bruddet med den religiøse tro og ervervelse av det materialistiske livssyn — eller en overgangstilstand av tvil — er ønskelige, gavnlige og gjennomførbare.

2) Sammenlikning av moderne kristendomsvarianter med tidlig kristendom og heresier/ antikkens religioner/ kultløse religioner/ folketro (komparativ mytologi). Drøfting av kristendommens system av dogmer (grunnsetninger) og granskning av variantene av kristen soteriologi (frelseslæren) med tanke på hvordan disse variantene praktiseres i kristne trossamfunn og hvordan denne praksis innvirker på troendes liv. Belysning av formene som den religiøse tro kan anta hos medlemmer av et og samme trossamfunn, og hvordan forskjellige kristne gudsbilder kan høyne/ forringe livskvalitet.

3) Bibeldiskusjoner/ drøfting av apokryfer og antikkens sakrale tekster med vekt på å danne og bestyrke den ateistiske verdensoppfatning — eller tillempning av det eksisterende gudsbildet når rigorøs livssynsanpasning ikke er hensiktsmessig.

4) Diskutere plassen og funksjonene som religiøse livssyn har i land med høy levestandard og i utviklingsland, blottlegge dypereliggende grunner (sosiale og økonomiske) til at religiøse forestillinger består og er til ulempe for noen, men stadigvekk er nyttige for andre.

5) Belyse naturen og følgene av former for tilsynelatende konvergens mellom religiøse og naturvitenskapelige oppfatninger hos ett og samme individ.

6) Drøfte retninger innenfor materialisme ved korte tekstanalyser av ateismens klassikere fra antikken til opplysningstiden (den mekaniske/ metafysiske materialismen), vulgærmaterialistiske forestillinger, den dialektiske materialismen, samt eklektiske og konsekvente varianter av den naturvitenskapelige materialisme i våre dager. Granske fortrinn og ulemper av ateisme i lys av gjeldende og fremtidige livsbetingelser for ett enkelt individ.

Uformelle samtaler. Jeg skriver sjeldent strukturplaner for møtene. Tverrkulturell tilnærmelse. Omtrentlig aldersgrense: 20 år. Første dobbeltime (prøvetime) er betalingsfri. Forventet nødvendig og tilstrekkelig antall dobbeltimer før avslutning av samtalene: 8 ± 3 dobbeltimer. Selvstendig vedlikeholdende/påbyggende etterarbeid ved kursets fullførelse er som regel påkrevd; omtrentlige indviduelle planer for slikt arbeid kan bli foreslått.

Undervisers evnenivå (1-10): 7
Undervisningssted:
Hos underviser
Hos elev
Online
Undervisningsdager:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Region:
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger

Offentlig diskusjon (0)

Du må logg inn for å sende en ny kommentar.